CLAUZE ȘI CONDIȚII GENERALE PRIVIND VÂNZAREA ȘI SERVICIILE SOCIETĂȚII FLASHNET, VALABILE ÎNCEPÂND DIN IANUARIE 2023

Cu excepția cazului în care se stabilește diferit în scris, toate ofertele, comenzile, expedierile și utilizările de hardware, firmware și licențe software („produse”), software ca serviciu, serviciile de asistență tehnică („servicii”) ale societății FLASHNET („vânzătorul”) sunt reglementate de aceste clauze și condiții generale („Clauze și condiții generale – CCG). Eventualele clauze și condiții specificate de cumpărător, care diferă de Clauzele și condițiile generale, sunt valabile numai dacă sunt aprobate în mod expres de către vânzător, în scris. Aceste Clauze și condiții generale constituie acordul integral, complet și exclusiv dintre vânzător și cumpărător („părțile”). Prin plasarea unei comenzi și/sau prin preluarea produselor sau a serviciilor, cumpărătorul acceptă prezentele Clauze și condiții generale.

1. Comenzile

Toate comenzile plasate de cumpărător se supun condiției acceptării în scris de către vânzător. Comenzile nu pot fi anulate sau reprogramate fără acordul prealabil în scris al vânzătorului. Cumpărătorul răspunde de corectitudinea comenzii sale și de specificațiile cumpărătorului, precum și de furnizarea informațiilor relevante în timp util, astfel încât vânzătorul să poată executa contractul de furnizare a produselor/serviciilor. Vânzătorul poate să decidă, la alegerea sa exclusivă, în ceea ce privește alocarea de produse clienților săi. Vânzătorul poate marca anumite produse drept NCNR (care nu pot fi anulate sau returnate – non-cancellable, non-returnable) sau C/S (specifice anumitor clienți – customer specific), iar vânzarea acestor produse se va realiza sub rezerva clauzelor și condițiilor speciale cuprinse în Acordul vânzătorului privind produsele care nu pot fi anulate sau returnate/speciale, care va avea întâietate și va înlocui clauzele și condițiile contradictorii din prezentul document sau din altele. Vânzătorul își rezervă dreptul de a efectua schimbări în ceea ce privește specificațiile produselor și/sau ale serviciilor furnizate, care trebuie să corespundă cerințelor aplicabile de siguranță, celor legale sau ale CE sau, în cazul în care trebuie furnizat un produs, specificațiilor produsului, care nu afectează în mod semnificativ calitatea sau performanța și care nu sunt generate de o schimbare a specificațiilor produsului de către producător.

Comenzile nu sunt considerate valabile decât după confirmarea comenzii de către vânzător și/sau după emiterea facturii proforma.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza orice solicitare de ofertă comercială (definită mai jos) a unui cumpărător care nu și-a îndeplinit obligațiile care îi reveneau în ceea ce privește o comandă anterioară, în special plata prețului (definit mai jos) acesteia sau incapacitatea de a respecta cadrul juridic românesc și internațional privind exporturile.

Dacă este cazul, vânzătorul va transmite cumpărătorului o ofertă tehnică și comercială în care se detaliază produsele și serviciile (denumită în continuare „OTC”) în baza specificațiilor cumpărătorului (denumite în continuare „specificații”).

Vânzătorul îi va transmite cumpărătorului o OTC care conține o ofertă comercială sau o propunere contractuală, însoțită de CCG (denumită în continuare, indiferent de caz, „ofertă comercială”).

Cumpărătorul va înapoia oferta comercială cu nota „Aprobată pentru comandă” (denumită în continuare „comanda”), pe care s-au aplicat în mod corespunzător inițialele, data și semnătura, în termenul de valabilitate menționat pe aceasta.

Cumpărătorul poate înapoia propriul formular de comandă, menționând referința ofertei comerciale (denumit în continuare „formular de comandă”). În acest caz, cumpărătorul confirmă și acceptă fără rezerve că, dacă sunt contradicții între termenii formularului de comandă și cei din oferta comercială, vor avea întâietate termenii celei din urmă.

La primirea articolelor sus-menționate, vânzătorul îi transmite cumpărătorului o confirmare de primire în care se centralizează comanda, care menționează data de livrare estimată (definită mai jos) și care constituie acceptarea comenzii de către vânzător (denumită în continuare „confirmare de primire a comenzii”).

Facturile sunt transmise cumpărătorului folosind orice mijloace posibile (electronice sau poștale)

 

2. Prețurile

Prețurile și tarifele nu includ costurile de transport și de asigurare, impozitele, comisioanele și taxele bancare sau alte taxe, inclusiv, fără a se limita însă la taxa pe valoarea adăugată. Cumpărătorul este de acord să plătească aceste taxe, cu excepția cazului în care vânzătorul acceptă în scris că vânzarea face obiectul unei scutiri. Cumpărătorul este de acord să acorde despăgubiri vânzătorului și să îl exonereze de răspundere în ceea ce privește impozitul aferent vânzării, precum și în ceea ce privește încasarea sau reținerea acestuia, inclusiv penalitățile și dobânda pentru acesta.

Dacă este cazul, transportul și taxele vor apărea ca articole separate pe factura vânzătorului.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile produselor care nu au fost încă expediate, în cazul în care prețul materiei prime se modifică în mod semnificativ și informează cumpărătorul în acest sens, cât mai curând posibil.

Valabilitatea standard a propunerilor financiare emise de Flashnet este de 60 de zile calendaristice de la data emiterii, indicată pe prima pagină. Această condiție rămâne valabilă atâta timp cât nu s-a ajuns la un nou acord între Cumpărător și Vânzător cu privire la valabilitatea propunerii inițiale. În cazul în care există o modificare, aceasta trebuie să fie inclusă într-o nouă propunere.

 

3. Condițiile de plată

Condițiile standard de plată ale vânzătorului constau în plata în avans în proporție de 100%, cu excepția cazului în care vânzătorul specifică diferit în scris. Vânzătorul poate factura separat fiecare expediere, iar fiecare expediere este considerată un contract separat și individual. Cumpărătorul este de acord să achite integral factura vânzătorului, fără deduceri sau compensări.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a stabili sau de a modifica condițiile de creditare sau de plată atunci când, în opinia vânzătorului, starea financiară sau istoricul de plată al cumpărătorului justifică acest lucru.

Deosebit de important este termenul de plată a facturilor. Pentru toate plățile efectuate cu întârziere se calculează dobânzi calculate pe zi, începând de la data scadentă până la data plății integrale. Vânzătorul are dreptul la o dobândă în valoare de 0,1% pe zi, la care se adăugă rambursarea costurilor aferente recuperării datoriilor (inclusiv taxele judiciare rezonabile ale vânzătorului și cheltuielile de judecată) pentru încasarea plății integrale aferentă produselor/serviciilor furnizate.

În cazul în care plata se efectuează cu întârziere, vânzătorul nu are obligația de a continua execuția și/sau de a realiza orice alte lucrări în temeiul contractului de furnizare de produse/ de prestări servicii sau în temeiul oricărui alte contract încheiat cu cumpărătorul; iar dacă oricare dintre obligațiile cumpărătorului în relația cu vânzătorul nu sunt îndeplinite sau cumpărătorul nu achită produsele/serviciile furnizate, cumpărătorul poate, fără a aduce atingere altor măsuri de remediere disponibile, să anuleze, să suspende sau să rezilieze contractul pentru produsele/serviciile relevante.

 

4. Termeni și Condiții Flashnet pentru livrări franco fabrică în cadrul Comunității Europene

În conformitate cu noul regulament introdus de Directiva 2018/1912/CE a Uniunii Europene, au fost definite noi reguli pentru documentarea livrării de bunuri în cadrul Comunității Europene în temeiul condițiilor de scutire de la TVA, implicând atât contribuția Flashnet (Furnizorul), cât și a Partenerului (Cumpărătorul) care beneficiază de bunuri, precum și a uneia sau a două părți terțe independente care ia (iau) parte la procesul de livrare.

Astfel, începând cu data de 01.07.2020, Flashnet va putea livra doar în baza condițiilor franco fabrică (astfel cum sunt definite în Incoterms 2010) în Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană, dacă Partenerul (Cumpărătorul) este de acord să furnizeze documentele enumerate mai jos (punctele de paragraf 1, 2 și 3) în timp util (în termen de 30 de zile de la livrarea bunurilor, dacă nu se specifică altfel):

O declarație din partea Partenerului (Cumpărătorul) în conformitate cu modelul furnizat de Flashnet, emisă înainte de ziua a 10-a a lunii după luna în care s-au primit Bunurile;

AWB sau CMR corespunzător pentru Bunurile primite de la Flashnet (Vânzătorul), emis de compania de transport [semnat de Partener (Cumpărător)];

Unul din documentele din opțiunile de mai jos:

  1. O copie a facturii financiare, emisă de compania de transport a Partenerului (Cumpărătorul) care se referă la bunurile primite de la Flashnet (Vânzătorul), însoțită de dovada plății facturii, emisă de o entitate alta decât compania de transport sau Partenerul (Cumpărătorul); SAU
  2. Poliță de asigurare care se referă la livrarea primită de la Flashnet (Vânzătorul), emisă de o companie de asigurări recunoscută; SAU
  3. un document emis de o autoritate publică (municipalitate, notar public etc.) din țara de destinație a livrării pentru a atesta că Bunurile primite de la Flashnet (Vânzătorul) au sosit în țara de destinație; SAU
  4. o factură pentru depozitarea/stocarea Bunurilor primite de la Flashnet (Vânzătorul), emisă de o terță parte [independentă de Partener (Cumpărător)], prin care se declară că Bunurile au fost stocate în țara de destinație (în cazul în care există o terță parte implicată în stocarea Bunurilor).

Pentru a permite Flashnet să controleze procesul de scutire de TVA și să emită factura comercială pentru livrarea Bunurilor fără TVA de 19%, Partenerul (Cumpărătorul) acceptă să plătească în avans ca o garanție pentru Flashnet suma TVA-ului aplicabil, dacă documentele solicitate enumerate mai sus nu sunt deloc furnizate sau sunt doar parțial furnizate sau nu sunt furnizate în timp util și/sau sunt necorespunzătoare. Flashnet își asumă obligația de a returna garanția în termen de 5 zile după ce toate documentele solicitate, astfel cum au fost enumerate mai sus la punctele 1, 2 și 3, au fost furnizate de Partener (Cumpărător).

 

5. Recepția

Cumpărătorul realizează verificarea la primire, după cum este necesar, pentru a evalua dacă produsele expediate corespund confirmării comenzii. Cumpărătorul poate să respingă produsele care nu corespund confirmării comenzii în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea expedierii. în cazul în care cumpărătorul nu respinge produsele în termen de cinci (5) zile lucrătoare, se consideră că produsele livrate au fost acceptate pe deplin de cumpărător.

 

6. Garanție

(a) Vânzătorul garantează că, în măsura în care are în mod rezonabil capacitatea de a proceda în acest mod, va transfera în beneficiul cumpărătorului garanțiile transferabile oferite de producătorul relevant al produselor (întotdeauna sub rezerva clauzelor, condițiilor și a limitărilor garanției respective), precum și orice alte drepturi pe care vânzătorul le poate pune în aplicare în relația cu producătorul. Măsurile de remediere ale cumpărătorului, referitoare la o reclamație privind un produs defect sau un produs care nu corespunde contractului de furnizare sau care nu corespunde descrierii realizate în mod expres, declarației, condiției sau garanției impuse prin lege, sau cele referitoare la orice altă reclamație privind produsele sau orice execuție asociată acestora, se limitează la punerea în aplicare a garanției producătorului (conform celor menționate mai sus), iar vânzătorul nu va răspunde de daune, plăți compensatorii, costuri, cheltuieli și pierderi de orice fel, directe sau indirecte sau pe cale de consecință; orice alte măsuri de remediere care ar fi altfel disponibile în drept sunt excluse prin prezenta (mai puțin în măsura în care o astfel de excludere este interzisă de legea aplicabilă). CUMPĂRĂTORUL ARE OBLIGAȚIA DE A SOLICITA COPII ALE GARANȚIILOR APLICABILE ALE PRODUCĂTORULUI ȘI SE CONSIDERĂ CĂ ACESTE GARANȚII AU FOST ACCEPTATE DE CUMPĂRĂTOR LA PRELUAREA PRODUSELOR. (b) Obligațiile exclusive ale vânzătorului în ceea ce privește produsele sau serviciile neconforme sau încălcarea garanției sau a condițiilor legate de calitate, descriere, caracterul adecvat, caracterul vandabil sau corespunzător al produselor sau al serviciilor constau, la alegerea vânzătorului, în repararea sau înlocuirea produsului, dacă se determină că acesta este defect, într-o nouă prestare a serviciului sau în rambursarea sau creditarea către cumpărător a prețului achitat pentru produsele sau serviciile relevante. (c) GARANȚIILE MENȚIONATE ANTERIOR SUNT SINGURELE GARANȚII OFERITE DE VÂNZĂTOR ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSELE ȘI SERVICIILE, IAR VÂNZĂTORUL RENUNȚĂ ȘI EXCLUDE (ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE) TOATE CELELALTE GARANȚII SAU CONDIȚII (OFERITE ÎN MOD EXPRES SAU IMPLICIT ÎN TEMEIUL UNUI STATUT, AL DREPTULUI COMUN SAU PE UN ALT TEMEI) INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA CELE REFERITOARE LA CALITATE, CARACTERUL ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP, ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR PĂRȚILOR TERȚE ȘI VICIILE ASCUNSE și sub rezerva următoarelor clauze 6(d) -(k). (d) În cazul în care produsele și/sau serviciile sunt vândute unui consumator în sensul Legii privind clauzele contractuale abuzive din 1977, în cadrul unei tranzacții cu un consumator, potrivit celor definite prin Ordinul privind tranzacțiile cu consumatorii (restricții privind declarațiile) din 1976, DREPTURILE LEGALE ALE CONSUMATORILOR NU SUNT AFECTATE DE ACESTE CONDIȚII. (e) Produsele de înlocuire sunt garantate potrivit celor stabilite mai sus. Produsele reparate sau întreținute de vânzător sunt garantate potrivit celor prevăzute în secțiunea 6 pe perioada de garanție rămasă, de nouăzeci (90) de zile după returnarea produselor către cumpărător, în funcție de care dintre acestea intervine mai târziu (în funcție de data la care se finalizează reparația în cauză sau un alt serviciu convenit). (f) Prezenta garanție nu va fi aplicabilă produselor care au făcut obiectul unei utilizări greșite, al unei testări necorespunzătoare, al unui montaj necorespunzător, al unei manipulări greșite sau realizate într-un mod care contravine instrucțiunilor actuale referitoare la instalare, întreținere sau funcționare sau care contravine standardelor în domeniu referitoare la puterea de intrare acceptabilă. (g) Vânzătorul nu va răspunde în niciun fel de încălcarea drepturilor de autor, a drepturilor privind desenele sau modelele și brevetele care pot să apară în urma vânzării de produse către cumpărător. Singura măsură de remediere sau cale de atac a cumpărătorului pentru încălcarea drepturilor de autor, a celor privind desenele, modelele sau brevetele se va îndrepta împotriva fabricantului produselor respective. Nu va exista măsură de remediere sau cale de atac împotriva vânzătorului sau a producătorului în cazul în care încălcarea are la bază sau este generată de (i) respectarea de către producător sau vânzător a unor cerințe specifice ale cumpărătorului, diferite de specificațiile standard ale fabricantului în ceea ce privește produsul; (ii) modificări sau ajustări ale produsului efectuate de altcineva decât fabricantul; sau (iii) combinarea produsului cu alte articole care nu au fost furnizate sau fabricate de producător sau de vânzător. (h) SUB REZERVA CLAUZEI 6(j) DE MAI JOS, VÂNZĂTORUL NU VA RĂSPUNDE ÎN FAȚA CUMPĂRĂTORULUI DIN CAUZA UNEI DECLARAȚII (CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE ACEASTA ESTE FRAUDULOASĂ) SAU A ORICĂREI GARANȚII, CONDIȚII SAU A UNUI ALT TERMEN IMPLICIT SAU A UNEI OBLIGAȚII DE DREPT COMUN SAU BAZATĂ PE O CONDIȚIE EXPRESĂ A CONTRACTULUI, PENTRU PIERDERILE SAU DAUNELE SPECIALE, INCIDENTE, INDIRECTE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ (PIERDERILE DE PROFIT, DE CIFRĂ DE AFACERI, TRANZACȚII COMERCIALE, FOND COMERCIAL SAU PIERDERI DE ALTĂ NATURĂ) GENERATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU FURNIZAREA DE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII SAU CU UTILIZAREA SAU REVÂNZAREA ACESTORA DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR ȘI (i) ÎNTREAGA RĂSPUNDERE A VÂNZĂTORULUI ÎN TEMEIUL CONTRACTULUI SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTA NU VA DEPĂȘI PREȚUL PRODUSELOR ȘI/SAU AL SERVICIILOR CARE FAC OBIECTUL PRETENȚIILOR CUMPĂRĂTORULUI, (j) ÎNSĂ ÎNTOTDEAUNA CU CONDIȚIA CA NICIO PARTE A ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII SĂ NU AIBĂ ROLUL SAU SĂ NU FIE INTERPRETATĂ CA O EXCLUDERE SAU RESTRICȚIONARE A RĂSPUNDERII VÂNZĂTORULUI PENTRU SITUAȚII DE FRAUDĂ, DECES SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ CAUZATĂ DIN NEGLIJENȚA VÂNZĂTORULUI, A ANGAJAȚILOR SAU A AGENȚILOR SĂI (k) în cazul în care cumpărătorul dorește să ridice pretenții în temeiul garanțiilor de mai sus, notificarea vânzătorului de către cumpărător trebuie să se realizeze în termen de șapte zile de la descoperirea defecțiunii, fără a depăși, în niciun caz, trei luni de la livrarea produselor relevante; în caz contrar cumpărătorul renunță la toate drepturile sale, iar vânzătorul nu răspunde de niciun presupus defect. Garanțiile de mai sus nu pot fi cesionate, iar vânzătorul nu poate accepta returnări în garanție în mod direct sau indirect, efectuate de clienții cumpărătorului sau de utilizatorul produselor. Nicio parte a prezentului contract nu creează un acord de confidențialitate între vânzător și clienții proprii ai cumpărătorului. Vânzătorul se bazează pe informațiile primite de la fabricanții de produse sau de la furnizorii intermediari, referitoare la conținutul sau descrierea produselor (inclusiv, dacă este cazul, conținutul fără plumb sau descrierea în care se indică faptul că produsul respectă restricțiile de utilizare a substanțelor periculoase – ROHS). Vânzătorul nu va fi considerat responsabil în cazul declarațiilor false, al informațiilor înșelătoare sau al unor acțiuni sau omisiuni ale fabricantului sau ale furnizorului intermediar în ceea ce privește conținutul sau descrierea produsului. Indiferent de situație, răspunderea vânzătorului în cazul furnizării unui produs neconform se limitează (la alegerea vânzătorului) la înlocuirea produsului furnizat sau la rambursarea sau creditarea prețului facturat achitat de cumpărător pentru produsul furnizat.

Prezenta garanție se referă la orice neconformitate sau viciu ascuns în ceea ce privește produsele și serviciile, cu excluderea oricăror alte garanții exprese sau tacite.

Sub rezerva reglementărilor aplicabile, toate produsele sunt garantate pe o perioadă de douăzeci și patru (24) de luni de la data livrării acestora (denumită în continuare „perioada de garanție a produselor”).

Această garanție nu acoperă piesele de uzură, dacă acestea există.

În cazul în care se pune în aplicare garanția, returnările de produse fac obiectul unei aprobări prealabile oferite de vânzător în baza unui tichet deschis de către cumpărător, specificându-se faptul că această aprobare prealabilă nu implică recunoaștere de către vânzător a defecțiunii produsului în cauză, iar produsul se returnează vânzătorului pe cheltuiala și pe riscul cumpărătorului, de către un transportator ales de cumpărător.

Vânzătorul se angajează să repare sau să înlocuiască, la discreția sa exclusivă, orice produs aflat în garanție, pe care vânzătorul îl consideră defect, cât mai curând posibil. În acest caz, numai produsele de înlocuire și/sau produsele care au făcut obiectul unor reparații îi vor fi înapoiate cumpărătorului în EUROPA, pe cheltuiala vânzătorului, În afară de acest caz, sau în cazul unui retur în afara EUROPEI, toate cheltuielile de transport aferente returnării vor fi suportate de cumpărător.

În cazul în care produsul returnat în limitele garanției se dovedește a fi în bună stare de funcționare sau dacă nu face obiectul garanției, serviciile de intervenție efectuate de vânzător la produsul în cauză îi vor fi facturate cumpărătorului, conform unei oferte comerciale trimisă și acceptată anterior intervențiilor vânzătorului.

Nu se oferă o prelungire a duratei prezentei garanții pe perioada în care produsul nu a fost disponibil, nici măcar în cazul înlocuirii produsului.

 

7. Dispoziții comune

În cazul în care cumpărătorul dorește să invoce garanția, acesta va transmite vânzătorului o notificare pe e-mail la adresa support@flashnet.ro, iar acesta din urmă îi va furniza cumpărătorului detaliile referitoare la procedura pe care să o urmeze.

În conformitate cu regulamentul aplicabil, garanția nu poate fi aplicată în cazul în care cumpărătorul nu efectuează plăți pentru comanda relevantă în conformitate cu prezentele CCG și/sau cu oferta comercială.

Garanțiile sunt excluse în următoarele situații: (i) în cazul utilizării greșite sau neconforme a documentației și/sau în mod corespunzător destinației produsului și/sau a software-ului și/sau a livrabilei rezultate din servicii, inclusiv, în mod special (enumerare fără caracter exhaustiv): utilizarea software-ului și/sau a produselor într-un mediu care nu a fost planificat în acest scop (umiditate, temperatură etc.), aplicarea unei tensiuni necorespunzătoare la intrare/ieșire în/din produse (inclusiv în cazul descărcărilor electrice), decuplarea unui conector, deschiderea produselor fără acordul prealabil al vânzătorului, returnarea unui produs în contextul garanției, fără a se asigura protecție într-o măsură suficientă pentru transport (și anume, în mod special (enumerare fără caracter exhaustiv): cardurile electronice simple trebuie să fie returnate într-o folie/pungă antistatică, iar cutiile (inclusiv conectorii externi) trebuie să fie protejate într-o măsură suficientă) etc. (ii) utilizarea într-un mod care nu corespunde legilor și reglementărilor în vigoare în țările de utilizare a produselor, serviciilor și/sau a software-ului, (iii) erorile și/sau daunele generate de unul sau mai multe articole furnizate de cumpărător, un produs și/sau program software terț, (iv) combinația dintre produs și/sau programul software cu un alt produs și/sau program software de orice fel, care generează o încălcare a drepturilor unei părți terțe și/sau o defecțiune și/sau neconformitate a produsului și/sau a programului software, (v) intervenția unei părți terțe neaprobate de vânzător pentru reparații și/sau întreținere, (vi) neglijența sau lipsa întreținerii,

(vii) încălcarea sau presupusa încălcare a brevetelor deținute de o parte terță printr-un produs și/sau program software, (viii) schimbarea bateriei produselor din cauza sfârșitului ciclului de viață obișnuit al bateriilor, în condiții de utilizare care corespund documentației, (ix) schimbarea cardului SIM din cauza migrării cumpărătorului la un nou operator al unei rețele de telecomunicații sau (x) forță majoră. Cumpărătorul îi oferă vânzătorului garanții la cerere împotriva daunelor și/sau solicitărilor de orice fel, aplicabile acestuia din urmă în urma situațiilor menționate la punctele (i)-(vi) de mai sus.

 

8. Controlul exporturilor și utilizarea produselor

Cumpărătorul certifică faptul că va fi destinatarul produselor care urmează să fie livrate de vânzător. Cumpărătorul este de acord că produsele fac obiectul legilor și al reglementărilor privind controlul exporturilor și/sau al importurilor din diferite țări (și în mod special fac/pot face obiectul controlului exporturilor) și este de acord că produsele/serviciile nu vor fi utilizate în scopuri asociate armelor chimice, biologice sau nucleare sau proiectilelor care au capacitatea de a livra astfel de arme sau în susținerea activităților teroriste sau în orice alte scopuri militare; de asemenea, acestea nu vor fi revândute dacă se știe sau se suspectează că se intenționează utilizarea acestora în acest scop. Cumpărătorul va avea răspunderea de a respecta legislația sau reglementările aplicabile importului de produse și/sau servicii în țara de destinație și de a efectua plata eventualelor taxe asociate acestuia. De asemenea, cumpărătorul este de acord să respecte cu strictețe toate legile privind exportul și își asumă în mod exclusiv răspunderea pentru obținerea autorizațiilor pentru export sau reexport, după cum este necesar. În desfășurarea obișnuită a activității vânzătorului, vânzătorul distribuie produse pe care le achiziționează de la fabricantul lor, iar vânzătorul nu efectuează niciun fel de modificări înainte de vânzarea lor către cumpărător. În măsura în care acest lucru este posibil, vânzătorul menține integritatea produselor și le comercializează în ambalajul producătorului. Cumpărătorul este de acord că, indiferent de situație, cumpărătorul are cunoștință de originea produselor, iar toate comenzile cumpărătorilor sunt plasate în temeiul cunoștințelor respective și la cererea specifică a cumpărătorului. Pentru a selecta și comanda produsele, cumpărătorul confirmă faptul că folosește propriile competențe și propria apreciere. Cumpărătorul este de acord că produsele comercializate de vânzător nu sunt destinate utilizării pentru aplicații de menținere a funcțiilor vitale, de susținere a funcțiilor vitale sau pentru aplicații nucleare sau în dispozitive sau articole destinate procedurilor chirurgicale de implantare în organism sau pentru alte aplicații sau produse în cazul cărora o defecțiune a produselor poate să aibă drept rezultat vătămarea corporală, decesul sau daune catastrofale provocate bunurilor. În cazul în care cumpărătorul vinde sau utilizează în alt mod produsele pentru aceste aplicații sau în cazul în care își încalcă obligațiile referitoare la restricțiile privind exportul, utilizarea produsului sau utilizarea produsului în mod corespunzător, cumpărătorul este de acord să facă acest lucru pe propriul risc și se angajează în mod irevocabil să despăgubească vânzătorul pentru eventualele daune care rezultă în urma vânzării sau a utilizării incorecte, inclusiv pentru onorariile și cheltuielile juridice.

 

9. Declarație privind renunțarea la drepturi

Decizia vânzătorului de a nu invoca în orice moment oricare dintre clauzele prezentului document nu poate fi considerată renunțare sau derogare de la un drept ulterior de invoca aceste clauze.

 

10. Răspunderea

Vânzătorul își asumă răspunderea de a remedia prejudiciile directe suferite de cumpărător în cazul neexecutării comenzii sau în cazul executării incorecte a acesteia, din cauza acțiunilor sale sau ale unuia dintre angajații săi (fără a include livrarea).

Vânzătorul nu va fi considerat responsabil pentru prejudiciile indirecte și nemateriale (precum pierderea de fond comercial, pierderea de clienți, pierderea de oportunități, pierderea de date etc.) acceptate în mod expres de către cumpărător.

Cumpărătorul confirmă și acceptă că este responsabil în mod exclusiv și pe deplin de utilizarea și/sau distribuția de produse, servicii și/sau software.

Dacă este cazul, cumpărătorul se angajează să utilizeze și/sau să comercializeze programele software, serviciile și/sau produsele în conformitate cu legile și reglementările aplicabile operațiunilor în cauză și, la cerere, îi oferă vânzătorului garanții în ceea ce privește obligațiile respective.

Indiferent de situație, părțile convin în mod expres că, sub rezerva legislației aplicabile, valoarea totală, pentru toate cauzele combinate, a compensațiilor, a daunelor-interese și a costurilor de orice fel, asumate sau achitate de cumpărător în beneficiul cumpărătorilor, în urma unei hotărâri finale a unei instanțe competente, nu poate depăși o sumă totală maximă pentru toate litigiile combinate, a căror valoare este egală cu cincizeci la sută (50%) din sumele fără taxe încasate de vânzător conform condițiilor comenzii contestate.

Orice acțiune întreprinsă, orice litigiu inițiat și orice solicitare de orice fel a cumpărătorului, în ceea ce privește executarea comenzii trebuie să fie inițiată în cel mult șase (6) luni de la ziua în care cumpărătorul cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască faptele care determină acțiunea, litigiul sau solicitarea, sub rezerva excluderii din drepturi și sub rezerva regulamentului aplicabil.

Dispozițiile din prezenta stabilesc o împărțire a riscurilor între părți. Prețul reflectă această împărțire, precum și limitarea răspunderii descrise.

 

11. Confidențialitate

Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor, indiferent de natura acestora, care au fost comunicate, colectate sau generate de realizarea unei oferte comerciale sau de executarea unei comenzi (denumite în continuare „informații confidențiale”).

Obligațiile părților în temeiul prezentului articol nu se aplică informațiilor confidențiale cu privire la care partea destinatară poate să dovedească (excepții cumulative):

– că a prezentat aceste informații după ce a obținut în prealabil o autorizare în scris de la cealaltă parte sau că prezentarea informațiilor a fost efectuată de cealaltă parte,

– că aceste informații se aflau în domeniul public în momentul în care au fost transmise de cealaltă parte sau că au intrat în domeniul public după ce au fost comunicate, fără ca acest lucru să fie din vina părții destinatare;

– că aceste informații au fost primite în mod legal de la o parte terță care nu se supune unei obligații de confidențialitate;

– că, la data comunicării acestor informații de către cealaltă parte, aceasta deținea deja informațiile respective în mod legal;

– că prezentarea acestor informații a fost dispusă în baza unei prevederi legale sau de reglementare sau în baza unei hotărâri judecătorești finale, luată de o instanță competentă, sau în baza unei decizii finale executorii a unei instanțe de arbitraj. Partea care se supune unei astfel de obligații de a prezenta informații trebuie, ori de câte ori este posibil, să transmită o notificare celeilalte părți în prealabil și, dacă este cazul, să solicite sau să pună cealaltă parte în poziția de a solicita punerea în aplicare a tuturor măsurilor sau procedurilor necesare pentru protejarea confidențialității aplicabile în această situație. Indiferent de situație, dacă totuși prezentarea de informații este obligatorie potrivit legii, partea căreia i se solicită prezentarea de informații va depune toate eforturile pentru a prezenta numai acea parte din informațiile confidențiale care este necesară conform legii sau corespunzătoare pentru îndeplinirea obligației sale.

Astfel, părțile se angajează ca, începând cu data comenzii și pe o perioadă de zece (10) ani după finalizarea executării acesteia, indiferent de motiv sau de scop, să nu dezvăluie în orice formă, oricare ar fi temeiul, informațiile confidențiale integral sau parțial.

Fiecare dintre părți se angajează să se asigure că reprezentanții, angajații, agenții și eventualii subcontractanți ai acesteia, cărora le prezintă informații confidențiale integral sau parțial, respectă această obligație de confidențialitate și, de asemenea, se angajează să prezinte informațiile confidențiale numai pe baza principiului necesității de a cunoaște, către persoane supuse obligației de confidențialitate.

 

12. Asigurarea

Vânzătorul declară că deține o asigurare de răspundere civilă în contextul activităților sale profesionale în ceea ce privește CCG, desfășurate cu o societate despre care se știe că este solvabilă, și se angajează să mențină și să poată justifica această asigurare pe întreaga durată de execuție a comenzii.

 

13. Forță majoră

În cazul unui eveniment de „forță majoră”, nu se va considera că una dintre părți nu și-a îndeplinit obligațiile de plată sau de altă natură dacă îndeplinirea obligațiilor respective este împiedicată sau întârziată de evenimentul respectiv. „Forță majoră” înseamnă orice situație care depășește controlul rezonabil al oricărei părți, inclusiv, fără a se limita însă la: accident, explozie, incendiu, furtună, cutremur, inundație, acte de terorism, război, falimentul unui furnizor, greve, acțiuni ale guvernelor și ale agențiilor acestora și legi, reglementări, norme, ordine sau decrete ale guvernelor sau ale agențiilor acestora sau alte dispoziții legislative, administrative sau judiciare.

 

14. Protecția datelor

În cazul prelucrării unor date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare dintre părți se angajează să respecte legislația privind protecția datelor și a confidențialității, inclusiv, fără a se limita la Regulamentul general privind protecția datelor, dreptul intern sau orice hotărâre a Autorității Naționale de Supraveghere din România în acest sens.

Fiecare dintre părți va prezenta celeilalte părți date cu caracter personal referitoare la angajații sau la reprezentanții săi legali însărcinați cu executarea contractului. Aceste date pot fi: informații identificabile, funcția, numărul de telefon, adresele de e-mail ale angajaților sau ale reprezentanților legali, activitatea desfășurată.

Pentru a evita orice îndoieli, părțile confirmă și sunt de acord să stabilească în mod independent scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu contractul. Mai specific, părțile sunt de acord și se angajează să nu acționeze ca operatori asociați și să nu aibă o relație de tipul operator de date – persoană împuternicită de operator; fiecare dintre părți va acționa ca operator de date independent pentru datele sale cu caracter personal prelucrate în legătură cu prezentul contract, iar niciuna dintre părți nu va răspunde de încălcarea legislației aplicabile de către cealaltă parte.

În cazul în care una dintre părți acționează ca persoană împuternicită de operator pentru cealaltă parte, sau dacă ambele părți îndeplinesc rolul de operatori asociați, acestea se angajează să încheie un contract cu caracter obligatoriu, în temeiul articolelor 26 și 28 din regulament și în conformitate cu orice alte prevederi legale aplicabile.

 

15. Anulare

Oricare dintre părți poate anula o ofertă de preț, o comandă sau o licență în cazul insolvenței, al falimentului sau al lichidării celeilalte părți sau în cazul înaintării unei cereri în acest sens, în cazul sechestrării activelor celeilalte părți sau în cazul cesionării în beneficiul creditorilor săi. Vânzătorul poate să anuleze o ofertă de preț, o comandă sau o licență, cu aplicabilitate imediată, în cazul unei încălcări semnificative a obligațiilor cumpărătorului (inclusiv, fără a se limita la încălcarea restricțiilor de utilizare). Vânzătorul poate să anuleze o ofertă de preț, o comandă, o livrare și/sau o licență în cazul în care o acțiune a unei părți terțe îi interzice vânzătorului să dezvolte, să producă, să furnizeze, să vândă sau să ofere spre vânzare un produs, un program software sau o licență.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a încheia/înceta orice relație comercială și de a rezilia pe cale unilaterală orice contract cu o terță parte care a solicitat fie: a) o ofertă de preț pentru echipamentele comercializate și/sau b) documentație tehnică de eligibilitate și/sau asistență, iar ulterior câștigării unei licitații sau proiect de lucrări la care a concurat cu produsele Flashnet a ales să realizeze lucrările/proiectul cu un alt furnizor.

 

16. Legislația aplicabilă și competența jurisdicțională

Prezentul contract va fi reglementat și interpretat în conformitate cu dreptul pozitiv aplicabil în România, cu excepția normelor privind conflictul de legi.

Interpretarea clauzelor contractului, precum și eventualele litigii referitoare la îndeplinirea acestora, vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin conciliere. În cazul în care nu se ajunge la un acord între pozițiile părților prin această conciliere, litigiul va fi soluționat de către instanțele de drept comun care au competență jurisdicțională în raza sediului vânzătorului.

 

17. Dreptul de proprietate

Dreptul de proprietate asupra echipamentelor va reveni vânzătorului până la primirea plății integrale. Drepturile de proprietate intelectuală nu se cesionează și nu se comercializează.

 

18. Garanții sau gajuri

Cumpărătorul nu va deține garanții sau gajuri în ceea ce privește produsul înainte de efectuarea plății.

 

19. Cesiune

Cumpărătorului îi este interzisă cesionarea drepturilor și/sau a obligațiilor sale, parțial sau integral, către o parte terță, fără aprobarea scrisă a vânzătorului.

 

20. Clauză privind nulitatea parțială

În cazul în care oricare dintre Clauzele și condițiile generale este sau devine ilegală, nulă sau neexecutorie în orice jurisdicție aplicabilă, acest lucru nu va afecta caracterul legal, valabilitatea sau caracterul executoriu al oricăror alte clauze din Clauzele și condițiile generale, iar respectiva clauză va fi înlocuită cu una care se apropie de scopul economic vizat în cea mai mare măsură autorizată potrivit legii.

 

21. Alte Clauze

Flashnet S.A. (Vânzătorul”) nu oferă și nu întocmește documentație tehnică de eligibilitate și asistență pentru licitații publice decât pentru partenerii săi (entități care au încheiat și au în derulare cel puțin un contract de parteneriat sau de vânzare-cumpărare cu Vânzătorul).